پیشنهاد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان

یکی از اعضای کمیسیون برنامه‌ و بودجه اعلام کرد که پیشنهادشده تا در بودجه ۹۸ به‌ جای افزایش درصدی حقوق کارمندان، ۵۰۰ هزار تومان به‌صورت ثابت به دریافتی همه آنان اضافه شود.

حسینعلی حاجی‌ دلیگانی درباره میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه ۹۸ گفت: نظر ما این است که باید حقوق کارکنان دولت با توجه به تورم شدید و فشارهای اقتصادی موجود افزایش یابد.

اخبار مرتبط: عیدی سال ۹۸ مشخص شد

طبق گفته ایشان اغلب در بودجه‌های سنواتی مدل‌های مختلفی برای افزایش حقوق کارمندان دولت در نظر گرفته می‌شود و تجربه نشان داده افزایش حقوق‌ کارمندان دولت به‌صورت درصدی عادلانه نیست و تاثیر چندانی در بهبود وضعیت اقتصادی کارکنانی که حقوقشان ناچیز است، ندارد.

عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس در ارتباط با احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۹۸، اظهار کرد: تصویب این پیشنهاد تاثیر چندانی بر زندگی کارمندانی که پایه حقوقی کمتری دارند، ندارد و تنها به نفع افرادی است که پایه حقوقی بالاتری دارند. پس بهتر این‌ که مبلغ ثابتی به دریافتی همه آنان اضافه شود.

حسینعلی حاجی‌ دلیگانی گفت: پیشنهاد ما افزایش ۵۰۰ هزارتومانی حقوق همه کارمندان است چرا که باعث کاهش فاصله درآمدی کسانی که حقوق ناچیزی می‌گیرند با نجومی بگیران کاهش پیدا می‌کند.

اخبار ما را دراینستاگرام دنبال کنید

2 پاسخ به “پیشنهاد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان”

  1. باسلام خدمت مسئولین گرامی ازآنجاییکه مثلا یک فردکه به استخدام یک سازمان برای مددت ۳۰سال درآمده وبعدبخاطرتلاشهای شبانروزی درحین خدمت وماموریت دچاربیماریهای مختلف میشودکه پس از۲تا۳بستری دربیمارستانهای عمومی وروحی وروانی ئعمل های جراحی فردی که کاملا سالم بوده وتمام دارایی قبل ازاستخدامش که مثل پدراین حقیرکه جزیکی ازبهترین وصادقترین وباتلاشترین ماموردرخدمت دولت وملت بوده وخانواده اش جهت بهبودودرمان ایشان داشته های قبل ازسازمانش که شامل خانه وخودرووجوه نقدبوده راهزینه میکندکه پدرم مجددبهبودپیداکندوبه خدمتش بازگرددکه بهبودکه پیدانمیکندهیچ حال به علل داروهایی که استفاده میکرده خدابهش یک دخترمیدهدکه دچارمشکل ذهنی وروحی وروانی وهورمونی ومشکل چشم وغیره وخودش هم الان ۱۴سال هست که خانه نشین وناتوان ومادرم هم دارای بیماری نادرومدام دردردورنج بسرمیبردکه درپدرم به اجبارتوسط شورای عالی پزشکی ناجابازنشسته وپاداش پایان خدمت اون زمانش ۴۷۰۰که به جای اینکه موظف ازخدمتش کنن حکمی که ۶ماه مهلت داشته که بایدحداقل به مادرم اون زمان اعلام میشده که اعتراض کندیاخیراصلا به ماابلاغ نکردوتا۵سال حدود۶ملیون بصورت ماهیانه ازسال اول ۵۰که تا#سال پنجم ماهی ۱۰۰تومان که درقبال ۴۷۰۰مبلغ ۶ملیون تومان ازفردی که سالم وتندرست بئده ودرحین خدمت وبی خوابی وماموریت شبانروزی به تمام نقاط کشوردرانتقال ودستگیری متهمین خطرناک به این بیماری لاعلاج دچارمیشودوهستی ونیستی اش که اون زمان یک خانه بوده و۱۰۰۰مترزمین وخودروکه الان بایدHن خانه راحدود۷۰۰ملیون واون زمین راحدودحداقل ۴ملیاردواون خودروپاترول الان تقریبا حدود۷۰ملیون داشته باشی تابتوانی اون سرمایه که پدرم درایام نوجوانی بازحمت وباهمکاری پدربزرگم بدست آورده بودازدست بدهدبه قیمت حدود۴۰ملیون که حدود۲۰تومانش هزینه پزشکی ودرمان منفی اش میشودوالباقی هم هزینه پزشکی خواهرم ومادرم وهزینه تحصیل من که بخاطرفقربهترین فوتبالیست بودم نتوانستم به ایده ام برسم وخودم هم دچارمشکل افسردگی وسخت بخاطرخانواده ام وپدرم که دایام جوانی خانه نشین وخواهرمظلومم به این بیماری ومادرم هم پس از۵عمل جراحی هنوزبیماریش مشخص نگردیده وفقط بامسکن درصدی ازدردش کاهش میبادولی هرسال حقوق جانبازان وایثارگران وهرکسی که بالاخره خدمتش یک لقب گرفته شده افزایش ومزایای چشمگیری داردولی اصلا دررابطه بابیمارانی مثل پدرمن ودیگری هیچ امتیازی درنظرگرفته نمیشودحتی نه حقوق حق نگهداری خودش ونه حق نگهداری خواهرمظلومم ونه حق مادربیچاره وصبورم که خودش ۹سالست که بیمارست ولی مسئولیت دوبیمارسخت هم بعهده داردواین حقیرهم یکسال است که درسم رابخاطرفقروتهی دستی وموفق نشدنم درفوتبال بخاطرفقرازدست دادم وحال پدرمن که سسلامتی اش راازدست دادوخانه وزمین وماشینش وبعدسلامتی دخترش وحال هم سلامتی مادرم رازدست دادودرخصوص این افرادزحمتکش ومظلوم که هم بزرگترین سرمایه که سلامتیش بودازدست دادوبعدسلامتی خواهرومادرم وبعدسرمایه مالیش که حال مستاجراست وباحقوق اندکی که بهش میدن مثلا هم دوره پدرمن الان بالغ بر۲۰۰م تومان پاداش پایان خدمت وحقوقش بالغ بر۱ملیون اضافه ترازپدرمن وبعدخانه وخودروازخودش داردوخداراشکرخودش مشغول به شغل وخانواده اش سالم وپسرش هم یاادامه تحصیل یادرسازمانی استخدام شده آیامسئولین نبایددرفکرچنین افرادی که یک زمانی جزبهترین پرسنل وصادقترین وپرتلاشترین هابوده وبخاطرتلاش وکوشش مضائف بدون هیچ چشم داشتی وحالا خداونداین بیماری هاوفقروتهی دستی نصیبش کرده که حضرت آقافرمودن مادرهرخانواده ای اگربیماری باشدفقط رنج بیمارداریش بایدخودشان تحمل کنن وخدابه خودشان وخانواده شان صبرجمیل عنایت فرمایدومامسئولین نبایدبگذاریم بیشترازرنج بیمارداریش رنج دیگری داشته باشندازاونجاییکه توسط پزشک خواهرمن میتوانست درمدرسه استثنایی درس بخواندکه باهمان تهه مانده سرمایه قبلی پدرم چندسال مادرم فرستادش مدارس خصوصی وبعدکه سرمایه اندک ازدست دادیم دیگرنتوانست مانندخودم به تحصیل ادامه بدهدخواهشااین مسائل به گوش مسئولین بالادست برسانیدچنانچه هم خواستیدمیتوانیدازنزدیک بصورت فیزیکی بیاییدزندگی فقیرانه وخانه تقریبا بیمارستانی روحی وروانی مادیدکه مسئولین استان درحدیک درصددراین ۱۰سال که پدرمن پس از۵سال که الان وارد۱۶سال بیماریش وخواهرم هم وارد۱۵سال بیماریش ومادرم وارد۹سال بیماریش میشوندجزیک وام خریدمسکن که ۴۵ملیون بوده به ما۴۰ملیون داده اندکه بخاطرخریدیک خانه هزینه نقل وانتقال دوبارش حدود۵ملیون وام ماازدست دادیم وبااندوخته خودمومان درصندوق ۴۱ملیون میشدکه ۱،ملیونش هم سازمان برداشت والان حقوق خالص دریافتی پدرمن از۲۷۵۰مبلغ ۱۶۰۰که من ۱۷۵۰بابت قسط وکرایه خانه وآیانمیگویندیک خانواده کامل بیمارویک سرپرست که من نوجوان بیکاراینهاتفریح زیارتی وسیاحتی حتی یک پارک معمولی هم هیچ غذابخورونمیروداروبااین تورم نمیخواهندآیااینهاروزی انسان نبوده اندوحالا حبس درخانه هستن که پزشکانی هست که میگوینداگرهزینه باشدحداقل مادرت بهبودپیدامیکندبیماری خواهرت ۳۰درصدکاهش پیدامیکندآیاینهامسلمان نیستن ویاآیااینهاحقی ازاین کشورغنی ندارندخواهشابه گوش مسئولین برسانیدکه دربودجه سالانه فکری به حالاین بیماران خاص که جزهمین حقوق هیچ راه ودر آمددیگری ندارندبکنن فرق اینهاباایثارگران وجانبازان وغیره وذالک چیست اونهااگرجانبازوایثارگربودن حداقل خانواده شان سالم هست یاحداقل غربالگری کنندوفکری به حال این خانواده های تمام بیماروتهی دست که بیشترعلت آن ازدست دادن سرپرست خانواده وبعدسرمایه قبلی که حالا اگربه پدرمن سالی ۵۰ملیون بفرض بدهندهمه آن راپس اندازکندوبگذاردگوشه ای ۲۰سالش میشود پول اون خانه وخودرووزمین هم هیچ که بعداز۲۰سال اگرماهی ۵۰۰ملیون بدهندوبه همین سبک آیاحق این خانواده مظلوم یک مسکن مهرهم نبودیاحقوقی به اندازه کفاف درمان وایاب وذهابشان چندین بارکسانی مراجعه کردن که ازطریق فضای مجزای به گوش تمام نهادهاومسئولین بین المللی وحقوق بشربرسانندولی من بخاطرحفظ آبروی دین ووطن ورهبروپدرم مانع ازاین اطلاع رسانی شدم وخواستم به استخدام سازمان ناجادربیاییم بخاطرچشمانم یک درصددورربینش ضعیف هست ودرسن ۲۰سالگی تقریبا اول اسفندماه قابل عمل جراحی وبهبودکامل میشوم به من جواب رددادن وازهمه جاجزخداناامیدودل بریده ام خواهشااین طومارگوشه ای ازدرددل یک خانواده بیمارکه زمانی سالم وخودش دست چندین افرادبی سرپرست رامیگرفته است ولی الان خودش محتاج به نان شب است بازهم باهمین شرایط خدایاشکرت بعدمیگن یمن ولبنان وفلسطین ومن به جرات قسم میخورم یمن همین خانواده مادرایران است وامثال خانواده ماکه حقشان پایمال گردیده است وبقول خودشان مابخاطرخداخدمت کرده ایم وصادق ولقمه ای نان حرام سرسفره مانیامده است مجددخدایاشکرت

  2. سلام من هم یک نابجایی هستم واقعاً همه این ها که گفتید مشکل خانواده من هم هست دمت گرم که وقت گذاشتید و مشکلات را به زبان آوردید هرچند کو گوش شنوا ولی امیدوارم خدا خودش حق همه مان را بگیرد آمین.ای خدای یکتا و توانا شکرت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *