۱۰دی/۹۷
چک تا چه زمانی اعتبار دارد؟

دسته چک تا چند سال اعتبار دارد

در پاسخ به این سوال که دسته چک تا چه زمان اعتبار دارد باید به نوع چک توجه داشت. با این حال به طور کلی حداکثر اعتبار چک از تاریخ صدور سه

ادامه مطلب...